Mozgáskotta
    
Van-e életünknek nagyobb ajándéka mint gyermekeink sikere, boldog mosolya?

A Soros Alapítvány segítségével kifejlesztett Magyar Mozgáskotta Módszer a gyermekközpontú módszertani kutatások legújabb eredményeként olyan tervszerű és hatékony eszközt kínál a pedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit. Olyan módszert, amely tornaterem híján a csoportszobák átrendezésével is alkalmat nyújt arra, hogy a mozgás és a sport a mindennapok meghatározó élményévé váljon.

A Mozgáskotta módszer átlépve a testnevelés alapvetően a mozgásszerkezet térbeli jegyeit hangsúlyozó, teljesítmény-centrikus szemléletén, a hagyományos sportági mozgásoktatás olykor merev tradicióin, egy új szemléletet érvényesít. A mozgást magát nem csak közvetlen célként, hanem a szabályozás, a veleszületett diszpozíciók kibontakozásának, kibontásának céljaként és egyben adekvát eszközként értelmezi. Ebben a programban a mozgásos tevékenységet megvalósító személyiség funkcióinak komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal szerepel, mint az alkalmazott mozgások térbeli, időbeli-dinamikai szerkezete. A konkrét mozgásos teljesítmény így olyan összetett produktuma a gyerekeknek, amelyben a fizikai adottságokon túl, az idegrendszeri információs mozgások, a személyiségszintű kompenzálási folyamatok - mint önszerveződő folyamatok - is különös hangsúlyt nyernek.

A természetes mozgásfejlődés éa az alkalmazott sportági mozgások aprólékosan lebontott elemei, valamint az összetett gyakorlatokban felhasznált kognitív funkciók, reprezentációk - más megközelitésben - az agyi funkciók mozgásos megnyilvánulásai. Ezekből az elemekből a fejlesztési feladatok szerint összeállított, különböző nehézségű mozgásprogramok tehát a szabályozó rendszerek és a mozgató szervrendszer együttes fejlesztését, ökonomikus harmonizációját szolgálják. Ideális esetben az önfejlődés katalizátoraiként, lépcsőfokaiként szolgálnak. Végső soron magát a személyiséget teszik alkalmassá arra, hogy a (mozgásos és nem mozgásos) megnyilvánulásait motiváltan, összerendezettebben és eredményesebben hajtsa végre. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a képzelet, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezés dominál, természetesen a cél szerinti fizikai terhelés mellett.

Az önmagukban is összetett gondolati mozgásminták kialakulását (és megvalósulását) a módszer során alkalmazott eszközök szín és formagazdagsága, a felhasználható reprezentációk sokszínűsége és a folyamatosan jelen lévő érzelmi töltés cél szerinti variálhatósága segíti. A mozgásfejlődést, a figyelem és emlékezet, stb. fejlesztését, az ideg-izom kapcsolatok kialakítását a térben folyamatosan jelen lévő, vizuálisan is követhető mozgáskotta abban az életkorban (fejlődési szinten) segíti hatékonyan, ahol a verbális és tudatos tanulás még nem, vagy kevésbé jellemző. A kedvező mozgásos attitűd kialakulásában a kompetencia élmény és a tudatosan alkalmazott nevelői kommunikációs technikák meghatározóak. A módszer jelenleg leginkább alkalmazott - folyamatosan fejlődő változatában - az eredeti mozgáskottás feladatokon túl más minőségek, illetve speciális kognitív-mozgásos gyakorlatok is szerepelnek. Tekintettel arra, hogy a Mogzgáskotta szemléletében a veleszületett fizikai képességek (állóképesség, erő, ügyesség, stb.), a kognitív képességek, az érzelmi összetevők és a személyiségszintű szabályozás maga is programszinten kezelt, így olyan gyermekek számára is értékes, élvezetes alternatívát jelent, akik a teljesítményközpontú mozgásoktatásban kevésbé jeleskedtek, esetleg elfordultak attól.

A módszer során a bonyolult szabályozást feltételező tényleges és információs mozgásformákat a gyermekek fejlettségének megfelelő egyszerűbb elemekre bontjuk, amelyeket a gyermeki fantáziához közelálló vizuális, akusztikus stb. szimbólumokkal jelölünk. A szimbólumok jelentését konszenzusos alapon kiépítjük, "kijátszuk". A nyuszik, mókusok, lábnyomatok, stb. által kottaszerűen megjelenített (mozgás)feladatok algoritmikus egymásra építésével, gyakorlásával mint élvezetes játékok fűzérével - nagyrészt implicit módon - fejlődik gyermekeink figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek testükről, felfedezik a teret és az időt, a gondolat és az emlékezet hatalmát, a kompetencia boldogságát. Eközben testi képességeik és (mozgás)szabályozásuk olyan szintre fejlődik, amely sokszor a felnőttek számára is komoly kihívást jelent.

Eredetileg a MOZGÁSKOTTA MÓDSZERT 3-7 éves gyermekek számára alkottuk meg, értékes segítség lehet az általános iskolák alsó tagozatos gyermekeinek célzott fejlesztésében, vagy akár a felnőttek terápiás, esetleg csupán szórakoztatást célul tűző játékfoglalkozásain is.MG
fitness  kft.
logo2